Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / Zakończone Projekty EFS / Lubię to

Lubię to

 

 

 

Projekt

Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Aktywizacja osób młodych pozostających

bez pracy w powiecie krakowskim – LUBIĘ TO

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Działania Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat,

Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Okres realizacji projektu

1 kwietnia 2015 – 30 kwietnia 2016

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia, z terenu Powiatu Krakowskiego.

 

 

Informacje o projekcie

Projekt jest skierowany do 800 osób bezrobotnych (w tym 40% kobiety) mieszkańców Powiatu Krakowskiego w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w UPPK (należących do I i II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły we wszystkich jednostkach UPPK za pomocą wniosków, zgłoszeń i ankiet składanych przez osoby bezrobotne do momentu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników zakończy się do 31.12.2015 roku.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania Strategii Europa 2020 i wspiera oraz promuje zatrudnienie lub samozatrudnienie młodych mieszkańców Powiatu Krakowskiego, poprzez zaplanowane działania projektowe.

Założone w projekcie działania skierowane są przede wszystkim na kształtowanie umiejętności (zawodowych i interpersonalnych) uczestników – składających się na kwalifikacje młodych osób oraz nabycie przez nich doświadczenia zawodowego.

Działania te umożliwią nabycie umiejętności lub zdolności wykonywania zadań na stanowisku pracy, ułatwią młodym wejście na rynek pracy, poprzez zaplanowane formy w projekcie.

Dodatkowo zostanie wykorzystany potencjał młodzieży do rozwoju przedsiębiorczości na rynku lokalnym i w regionie.

Tym niemniej działania w projekcie mogą poprawić sytuację młodych na rynku pracy poprzez ułatwienia nabywania doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy poprzez staże oraz w drodze rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia natomiast zorientowane będą na wypełnienie luki kompetencyjnej dotyczącej umiejętności zawodowych.

W ramach projektu uczestnicy będą objęci usługami pośrednictwa pracy oraz indywidualnie dedykowanymi usługami poradnictwa zawodowego.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 

 • Osoby w wieku 18-29 lat
 • MŁODZIEŻ NEET (nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych w okresie ostatnich 4 tygodni)
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby długotrwale bezrobotne

 

USŁUGI PROJEKTOWE

 

 • Pośrednictwo Pracy – 800 osób
 • Poradnictwo zawodowe – 400 osób
 • Organizacja Staży – 600 osób
 • Organizacja szkoleń zawodowych – 180 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób
 • Finansowania kosztów studiów podyplomowych – 10 osób
 • Bony na zasiedlenie – 10 osób

 

POŚREDNICTWO PRACY

Usługi Pośrednictwa Pracy będą polegały na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Usługi pośrednictwa pracy przewidziane są dla wszystkich uczestników projektu 800 osób.

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Usługi Poradnictwa Zawodowego będą polegały na udzielaniu osobom bezrobotnym pomocy
w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Usługi Poradnictwa zawodowego będą polegały na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań
   i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych.

 

Usługi poradnictwa zawodowego przewidziane są dla 400 uczestników projektu.

 

ORGANIZACJA STAŻY

Działanie to obejmuje utworzenie i finansowanie staży dla 600 osób. Każdy uczestnik stażu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, które umożliwi mu wejście na rynek pracy. Stanowiska odbywania stażu będą oznakowane zgodnie z wytycznymi dla programu.

Średni czas trwania stażu wynosi 6 miesięcy.

 

Wnioswk o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu:

(215 KB)

 

Promesa zatrudnienia beneficjenta stażu:

(139 KB)

 

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Wzór programu stażu:

(151 KB)

 

Lista obecności uczestników stażu:

(305 KB)

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

W ramach tego działania będą organizowane i finansowane grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe dla 180 osób, które zostaną zakupione zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych. Dodatkowo przewidziano szkolenia w zakresie "Vademecum Przedsiębiorczości". Projekt zapewnia uczestnikom szkoleń m.in. zwrot kosztów przejazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie
w czasie szkolenia oraz wydanie zaświadczenia MEN, świadectwa uczestnictwa w procesie szkolenia lub innego równoważnego certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Działanie to jest celowe ze względu na podnoszenie, uzupełnienie braków w kwalifikacjach oraz aktualizację posiadanych uprawnień uczestników projektu. Rodzaje organizowanych szkoleń będą uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez pracodawców w oparciu o informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie - Barometr Zawodów dla Powiatu Krakowskiego. Za prawidłowe wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem odpowiadać będzie Kierownik odpowiedzialny za zadania merytoryczne zgodnie z regulaminem UPPK.

 

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne:

(280 KB)

 

Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe:

(274 KB)

 

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia, uzyskaniu licencji, zdaniu egzaminu:

(206 KB)

 

BON NA ZASIEDLENIE

Osoby bezrobotne do 30 roku życia będą mogły skorzystać z bonu na zasiedlenie, w związku
z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości, nie wyższej niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Zaplanowana wartość w ramach projektu wynosi 7000 zł

 

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia w projekcie LUBIĘ TO

(545 KB)

 

Załącznik nr 1 do wniosku w projekcie LUBIĘ TO - Oświadcznie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia

(432 KB)

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Średni koszt zaplanowany w projekcie wynosi  3000 zł.

 

 

 

Projekt

Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Aktywizacja osób młodych pozostających

bez pracy w powiacie krakowskim – LUBIĘ TO

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Działania Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat,

Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Okres realizacji projektu

1 kwietnia 2015 – 30 kwietnia 2016

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia, z terenu Powiatu Krakowskiego.

 

 

Informacje o projekcie

Projekt jest skierowany do 800 osób bezrobotnych (w tym 40% kobiety) mieszkańców Powiatu Krakowskiego w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w UPPK (należących do I i II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły we wszystkich jednostkach UPPK za pomocą wniosków, zgłoszeń i ankiet składanych przez osoby bezrobotne do momentu osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników zakończy się do 31.12.2015 roku.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania Strategii Europa 2020 i wspiera oraz promuje zatrudnienie lub samozatrudnienie młodych mieszkańców Powiatu Krakowskiego, poprzez zaplanowane działania projektowe.

Założone w projekcie działania skierowane są przede wszystkim na kształtowanie umiejętności (zawodowych i interpersonalnych) uczestników – składających się na kwalifikacje młodych osób oraz nabycie przez nich doświadczenia zawodowego.

Działania te umożliwią nabycie umiejętności lub zdolności wykonywania zadań na stanowisku pracy, ułatwią młodym wejście na rynek pracy, poprzez zaplanowane formy w projekcie.

Dodatkowo zostanie wykorzystany potencjał młodzieży do rozwoju przedsiębiorczości na rynku lokalnym i w regionie.

Tym niemniej działania w projekcie mogą poprawić sytuację młodych na rynku pracy poprzez ułatwienia nabywania doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy poprzez staże oraz w drodze rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenia natomiast zorientowane będą na wypełnienie luki kompetencyjnej dotyczącej umiejętności zawodowych.

W ramach projektu uczestnicy będą objęci usługami pośrednictwa pracy oraz indywidualnie dedykowanymi usługami poradnictwa zawodowego.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 

 • Osoby w wieku 18-29 lat
 • MŁODZIEŻ NEET (nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych w okresie ostatnich 4 tygodni)
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby długotrwale bezrobotne

 

USŁUGI PROJEKTOWE

 

 • Pośrednictwo Pracy – 800 osób
 • Poradnictwo zawodowe – 400 osób
 • Organizacja Staży – 600 osób
 • Organizacja szkoleń zawodowych – 180 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób
 • Finansowania kosztów studiów podyplomowych – 10 osób
 • Bony na zasiedlenie – 10 osób

 

POŚREDNICTWO PRACY

Usługi Pośrednictwa Pracy będą polegały na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Usługi pośrednictwa pracy przewidziane są dla wszystkich uczestników projektu 800 osób.

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Usługi Poradnictwa Zawodowego będą polegały na udzielaniu osobom bezrobotnym pomocy
w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Usługi Poradnictwa zawodowego będą polegały na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań
   i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych.

 

Usługi poradnictwa zawodowego przewidziane są dla 400 uczestników projektu.

 

ORGANIZACJA STAŻY

Działanie to obejmuje utworzenie i finansowanie staży dla 600 osób. Każdy uczestnik stażu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, które umożliwi mu wejście na rynek pracy. Stanowiska odbywania stażu będą oznakowane zgodnie z wytycznymi dla programu.

Średni czas trwania stażu wynosi 6 miesięcy.

 

Wnioswk o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu:

(215 KB)

 

Promesa zatrudnienia beneficjenta stażu:

(139 KB)

 

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Wzór programu stażu:

(151 KB)

 

Lista obecności uczestników stażu:

(305 KB)

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

W ramach tego działania będą organizowane i finansowane grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe dla 180 osób, które zostaną zakupione zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych. Dodatkowo przewidziano szkolenia w zakresie "Vademecum Przedsiębiorczości". Projekt zapewnia uczestnikom szkoleń m.in. zwrot kosztów przejazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie
w czasie szkolenia oraz wydanie zaświadczenia MEN, świadectwa uczestnictwa w procesie szkolenia lub innego równoważnego certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Działanie to jest celowe ze względu na podnoszenie, uzupełnienie braków w kwalifikacjach oraz aktualizację posiadanych uprawnień uczestników projektu. Rodzaje organizowanych szkoleń będą uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez pracodawców w oparciu o informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie - Barometr Zawodów dla Powiatu Krakowskiego. Za prawidłowe wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem odpowiadać będzie Kierownik odpowiedzialny za zadania merytoryczne zgodnie z regulaminem UPPK.

 

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne:

(280 KB)

 

Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe:

(274 KB)

 

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia, uzyskaniu licencji, zdaniu egzaminu:

(206 KB)

 

BON NA ZASIEDLENIE

Osoby bezrobotne do 30 roku życia będą mogły skorzystać z bonu na zasiedlenie, w związku
z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości, nie wyższej niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Zaplanowana wartość w ramach projektu wynosi 7000 zł

 

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia w projekcie LUBIĘ TO

(545 KB)

 

Załącznik nr 1 do wniosku w projekcie LUBIĘ TO - Oświadcznie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia

(432 KB)

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Średni koszt zaplanowany w projekcie wynosi  3000 zł.


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2018-07-27, autor: Tomasz Rospondek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/200
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 17765

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony