Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / Zakończone Projekty EFS / Lubię to II

Lubię to II

 

Aktywizacja osób młodych pozostających

bez pracy w powiecie krakowskim – LUBIĘ TO

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Działania Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat,

Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu

1 marca 2016 – 30 kwietnia 2017

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 797 946,78 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia, z terenu Powiatu Krakowskiego.

 

UCZESTNICY PROJEKTU – KRYTERIA DOSTĘPU

 

Projekt jest skierowany do 550 osób bezrobotnych (w tym 40% kobiety) mieszkańców Powiatu Krakowskiego w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w UPPK (należących do I i II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; w tym również do osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.

 

Osoba z kategorii NEET  zgodnie z definicją PO WER 2014-2020 tj. osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 

 • nie pracuje tj. osoba bezrobotna,

 

 • nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (do NEET zaliczamy też bezrobotnych studentów studiów zaocznych i wieczorowych),

 

 • nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni),

 

Warunki realizacji projektu „Lubię to II”

Usługi w ramach projektu udzielane będą zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona usługa w ramach projektu.
Przy czym okres 4 miesięcy, osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

 

 

USŁUGI PROJEKTOWE

 

 • Pośrednictwo Pracy – 550 osób

 • Poradnictwo zawodowe – 550 osób

 • Organizacja Staży – 300 osób

 • Organizacja szkoleń zawodowych – 240 osób

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób

 • Finansowania kosztów studiów podyplomowych – 5 osób

 • Bony na zasiedlenie – 5 osób

 

 

 

 POŚREDNICTWO PRACY

 

Usługi Pośrednictwa Pracy będą polegały na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Usługi pośrednictwa pracy przewidziane są dla wszystkich uczestników projektu 550 osób.

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

 

Usługi Poradnictwa Zawodowego będą polegały na udzielaniu osobom bezrobotnym pomocy
w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Usługi Poradnictwa zawodowego będą polegały na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań
   i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych.

 

Usługi poradnictwa zawodowego przewidziane są dla 550 uczestników projektu.

 

ORGANIZACJA STAŻY

 

Działanie to obejmuje utworzenie i finansowanie staży dla 300 osób. Każdy uczestnik stażu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, które umożliwi mu wejście na rynek pracy. Stanowiska odbywania stażu będą oznakowane zgodnie z wytycznymi dla programu.

 

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu:


(215 KB)
 

Promesa zatrudnienia beneficjenta stażu:

(139 KB)

 

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Wzór programu stażu:

(151 KB)

 

Lista obecności uczestników stażu:

(305 KB)

 

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 

W ramach tego działania będą organizowane i finansowane grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe dla 200 osób, które zostaną zakupione zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych. Dodatkowo przewidziano szkolenia w zakresie "Vademecum Przedsiębiorczości" dla 40 osób. Projekt zapewnia uczestnikom szkoleń m.in. zwrot kosztów przejazdu, materiały szkoleniowe, wyżywienie
w czasie szkolenia oraz wydanie zaświadczenia MEN, świadectwa uczestnictwa w procesie szkolenia lub innego równoważnego certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Działanie to jest celowe ze względu na podnoszenie, uzupełnienie braków w kwalifikacjach oraz aktualizację posiadanych uprawnień uczestników projektu. Rodzaje organizowanych szkoleń będą uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez pracodawców w oparciu o informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie - Barometr Zawodów dla Powiatu Krakowskiego. Za prawidłowe wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem odpowiadać będzie Kierownik odpowiedzialny za zadania merytoryczne zgodnie z regulaminem UPPK.

 

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne:

(280 KB)

 

Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe:

(274 KB)

 

Deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia, uzyskaniu licencji, zdaniu egzaminu:

(206 KB)

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 5 osób należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Średni koszt zaplanowany w projekcie wynosi  3000 zł.

 

BON NA ZASIEDLENIE

 

Osoby bezrobotne do 30 roku życia będą mogły skorzystać z bonu na zasiedlenie, w związku
z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości, nie wyższej niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Zaplanowana wartość w ramach projektu wynosi 7000 zł.

 

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia w projekcie LUBIĘ TO II

(545 KB)

 

Załącznik nr 1 do wniosku w projekcie LUBIĘ TO II - Oświadcznie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia

(432 KB)

 

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Działanie to obejmuje wypłatę jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 20 osób. Nowo powstałe firmy będą monitorowane przez okres 12 m-cy (oświadczenia kwartalne, wizyty monitorujące). Średni koszt zaplanowany w projekcie 22 000,00 ZŁ.

 

Deklaracja podjęcia działalności gospodarczej( 305 KB)

 

 

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

 

Na podstawie zapisów Rocznego Planu Działania PO WER na rok 2016 projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej
z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%;

 • dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 17%;
 • dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 35%;
 • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 48%.

 

 

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie

 

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, zgodnie z definicjami wskazanymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

b) Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu EFS - zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. W przypadku projektów, których głównym celem jest podjęcie zatrudnienia, zakończenie udziału w projekcie
z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy uznać za zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

 

c) Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

- stosunek pracy,

- stosunek cywilnoprawny,

- podjęcie działalności gospodarczej

 

d) Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw-wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy)zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy, pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ dla każdej umowy. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych.

 

e) W przypadku, gdy uczestnik podjął zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:

-  umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy pełne miesiące i

-  wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku umowy o dzieło, w których nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

f) Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy
z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 r. Nr 200, poz. 1679
z późn. zm.). Uczestnik, co do zasady, powinien zostać zatrudniony na podstawie jednej umowy zawartej minimum na okres trzech pełnych miesięcy, niemniej w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (np. umowa zlecenie), który jest zawierany w zależności od zakresu zlecenia, mogą to być np. dwie lub więcej umów, zawartych na okres łączny co najmniej
3 miesięcy.

 

g) Warunkiem uwzględnienia uczestnika, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął działalność gospodarczą, w liczbie osób pracujących jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie EFS (np. potwierdzenie opłacenia składek ZUS). W przypadku podjęcia samozatrudnienia, należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie zaś sam moment dokonania rejestracji firmy.

 

h) Z kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączone są osoby, które podjęły samozatrudnienie,
w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

i)  Zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS. W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS.

 

 

 


 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2018-07-27, autor: Tomasz Rospondek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/220
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 14249

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      styczeń 0 r.       >>

dziś mamy 20 stycznia 2022 roku

PnWtŚrCzPtSbN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony