Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / Zakończone Projekty EFS / Lubię to III

Lubię to III
lubię to - logo

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – LUBIĘ TO

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Działania Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat,

Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu

1 luty 2017 – 31 grudnia 2018

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 12 402 940,33 zł

 

Wkład Unii Europejskiej 11 397 061,87 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia, z terenu Powiatu Krakowskiego.

 

UCZESTNICY PROJEKTU – KRYTERIA DOSTĘPU

Projekt jest skierowany do 1060 osób bezrobotnych (w tym 40% kobiety) mieszkańców Powiatu Krakowskiego w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w UPPK (należących do I i II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; w tym również do osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.

 

Osoba z kategorii NEET  zgodnie z definicją PO WER 2014-2020 tj. osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 

 • nie pracuje tj. osoba bezrobotna,

 

 • nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (do NEET zaliczamy też bezrobotnych studentów studiów zaocznych i wieczorowych),

 

 • nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni),

 

Warunki realizacji projektu „Lubię to III”

Usługi w ramach projektu udzielane będą zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona usługa w ramach projektu.

 

Przy czym okres 4 miesięcy, osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

 

USŁUGI PROJEKTOWE

 • Pośrednictwo Pracy – 1160 osób
 • Poradnictwo zawodowe – 1160 osób
 • Organizacja Staży – 760 osób
 • Organizacja szkoleń zawodowych – 460 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 132 osób
 • Finansowania kosztów studiów podyplomowych – 56 osób
 • Bony na zasiedlenie – 20 osób

 

POŚREDNICTWO PRACY

Usługi Pośrednictwa Pracy będą polegały na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Usługi pośrednictwa pracy przewidziane są dla wszystkich uczestników projektu 1160 osób.

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Usługi Poradnictwa Zawodowego będą polegały na udzielaniu osobom bezrobotnym pomocy
w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Usługi Poradnictwa zawodowego będą polegały na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań
   i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych.

Usługi poradnictwa zawodowego przewidziane są dla 1160 uczestników projektu.

 

ORGANIZACJA STAŻY

Działanie to obejmuje utworzenie i finansowanie staży dla 760 osób. Każdy uczestnik stażu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, które umożliwi mu wejście na rynek pracy.

Dodatkowo uczestnicy staży mają zapewniony zwrot kosztów przejazdu wypłacany zgodnie z procedurą przyjętą w UPPK.

 

Wniosek o zorganizowanie stażu:

 

Program stażu:

 

Lista obecności:

 

Promesa zatrudnienia:

 

Wniosek o udzielenie dni wolnych:

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

W ramach tego działania będą organizowane i finansowane grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe dla 460  osób. Dodatkowo przewidziano szkolenia w zakresie "Młody przedsiębiorca" dla 120 osób.

 

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne:

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 56 osób należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Średni koszt zaplanowany w projekcie wynosi  5000 zł.

 

Oświadczenie organizatora studiów podyplomowych:

 

Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych:

 

BON NA ZASIEDLENIE

Osoby bezrobotne do 30 roku życia będą mogły skorzystać z bonu na zasiedlenie, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości, nie wyższej niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia. WARTOŚĆ BONU W PROJEKCIE 7000,00 ZŁ łączna ilość 20 osób.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działanie to obejmuje wypłatę jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 132 osób. Nowo powstałe firmy będą monitorowane przez okres 12 m-cy (oświadczenia kwartalne, wizyty monitorujące). Średni koszt zaplanowany w projekcie 24 000,00 ZŁ.

 

REKRUTACJA

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019

Tel: (12) 299 74 95

Fax: (12) 632 52 15

email: krkrpow@uppk.pl

Filia w Krzeszowicach

ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065

Tel: (12) 282 20 51

Fax: (12) 282 20 52

email: filia_krzeszowice@uppk.pl

Filia w Słomnikach

ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki

Tel: (12) 388 13 98

Fax: (12) 388 13 98

email: filia_slomniki@uppk.pl

Filia w Skawinie

ul. Ogrody 17
32-050 Skawina

Tel: (12) 276 16 93

Fax: (12) 276 70 98

email: filia_skawina@uppk.pl

 

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA

Na podstawie zapisów Rocznego Planu Działania PO WER na rok 2017 projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%;

 • dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 17%;
 • dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 35%;
 • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 48%.

 

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, zgodnie z definicjami wskazanymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

b) Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu EFS - zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. W przypadku projektów, których głównym celem jest podjęcie zatrudnienia, zakończenie udziału w projekcie
z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy uznać za zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

 

c) Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:

- stosunek pracy,

- stosunek cywilnoprawny,

- podjęcie działalności gospodarczej

 

d) Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw-wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy)zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy, pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ dla każdej umowy. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych.

 

e) W przypadku, gdy uczestnik podjął zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:

-  umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy pełne miesiące i

-  wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku umowy o dzieło, w których nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

f) Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy
z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 r. Nr 200, poz. 1679
z późn. zm.). Uczestnik, co do zasady, powinien zostać zatrudniony na podstawie jednej umowy zawartej minimum na okres trzech pełnych miesięcy, niemniej w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (np. umowa zlecenie), który jest zawierany w zależności od zakresu zlecenia, mogą to być np. dwie lub więcej umów, zawartych na okres łączny co najmniej
3 miesięcy.

 

g) Warunkiem uwzględnienia uczestnika, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął działalność gospodarczą, w liczbie osób pracujących jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie EFS (np. potwierdzenie opłacenia składek ZUS). W przypadku podjęcia samozatrudnienia, należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie zaś sam moment dokonania rejestracji firmy.

 

h) Z kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączone są osoby, które podjęły samozatrudnienie,
w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

i)  Zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS. W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS.

 

 


Artykuł utworzono: dn. 2017-03-29, autor: Mateusz Czopek.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2018-07-27, autor: Tomasz Rospondek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/340
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 6110

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony