Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / Projekty EFS / Lubię to V

Lubię to V

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w powiecie krakowskim - LUBIĘ TO V

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,

Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu

1 styczeń 2020 – 30 czerwiec 2021

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 215 831,13 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia, z terenu Powiatu Krakowskiego.

UCZESTNICY PROJEKTU – KRYTERIA DOSTĘPU

Projekt jest skierowany do 622 osób bezrobotnych (w tym 50% kobiet) mieszkańców Powiatu Krakowskiego w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w UPPK, z czego co najmniej 60% - 374 osób to tzw. Młodzież NEET zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 25 % uczestników projektu – 156 osób – będą stanowiły osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy: tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoba z kategorii NEET  zgodnie z definicją PO WER 2014-2020 tj. osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje tj. osoba bezrobotna,
   
 • nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (do NEET zaliczamy też bezrobotnych studentów studiów zaocznych i wieczorowych),
   
 • nie szkoli się tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
 • zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w projekcie  zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej. Przy czym, okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu, w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

Zapraszamy do skorzystania z usług w ramach projektu byłych  uczestników projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO.

USŁUGI PROJEKTOWE

 • Pośrednictwo Pracy – 622osób
 • Poradnictwo zawodowe – 622 osób
 • Organizacja Staży – 340 osób
 • Organizacja szkoleń zawodowych – 110 osób
 • Organizacja szkoleń dla przyszłych przedsiębiorców – 140 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 110 osób
 • Finansowania kosztów studiów podyplomowych, Bony na zasiedlenie – 32 osoby

 POŚREDNICTWO PRACY

Usługi Pośrednictwa Pracy będą polegały na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Usługi pośrednictwa pracy przewidziane są dla wszystkich uczestników projektu 622 osób.

PORADNICTWO ZAWODOWE

Usługi Poradnictwa Zawodowego będą polegały na udzielaniu osobom bezrobotnym pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu

rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Usługi Poradnictwa zawodowego będą polegały na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych.

Usługi poradnictwa zawodowego przewidziane są dla 622 uczestników projektu.

ORGANIZACJA STAŻY

Działanie to obejmuje utworzenie i finansowanie staży dla 340 osób. Każdy uczestnik stażu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, które umożliwi mu wejście na rynek pracy.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

W ramach tego działania będą organizowane i finansowane grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe dla 140  osób. Dodatkowo przewidziano szkolenia w zakresie "Młody przedsiębiorca" dla 110 osób.

STUDIA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla  osób należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Średni koszt zaplanowany w projekcie wynosi  5000 zł.

BON NA ZASIEDLENIE

Osoby bezrobotne do 30 roku życia będą mogły skorzystać z bonu na zasiedlenie, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości, nie wyższej niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia. WARTOŚĆ BONU W PROJEKCIE 8000,00 ZŁ.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działanie to obejmuje wypłatę jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 110 osób. Nowo powstałe firmy będą monitorowane przez okres 12 m-cy (oświadczenia kwartalne, wizyty monitorujące). Średni koszt zaplanowany w projekcie 25 000,00 ZŁ.

 

Podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników projektu należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy (co najmniej 90 dni kalendarzowych) od zakończenia udziału w projekcie.

Spełnianie kryterium efektywności zatrudnieniowej jest monitorowane od początku realizacji projektu.

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników/uczestniczek którzy/które:

 • zakończyli udział w projekcie (zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS),
 • przerwali udział w projekcie wcześniej niż było to planowane z powodu podjęcia pracy,
 • podjęli pracę i jednocześnie kontynuowali udział w projekcie.

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wyłącznie wśród tych uczestników/uczestniczek projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie:

 • podjęły naukę w formach szkolnych lub
 • otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez beneficjenta jak i w innych projektach EFS).

Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu.

PUPy mogą wykorzystywać dane dostępne w systemie ZUS na potrzeby monitorowania kryterium efektywności zatrudnieniowej poda warunkiem:

Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest mierzone w odniesieniu do grup docelowych (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami). Jeżeli jeden

uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku grup docelowych wówczas jest on wykazywany we wszystkich kategoriach, do których należy (np. długotrwałe bezrobocie,

niepełnosprawność).


 


Artykuł utworzono: dn. 2020-07-02, autor: Edyta Prochal.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-07-02, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/3665
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 762

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony