Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Strony specjalne / Testowy artykuł

Testowy artykuł
STAŻ

 

 

DEFINICJA

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą a Pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Na staż może zostać skierowana osoba bezrobotna, dla której ustalono II profil pomocy.

OKRES

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Wyjątek stanowią osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia, których Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ

Ubiegając się o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  wraz z wymienionymi w nim załącznikami.Wniosek dostępny jest na stronie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego  w zakładce dokumenty do pobrania.

Uzupełniony wniosek z kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Pracy. 

W terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia wniosku - rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzenie pozytywne nie gwarantuje jednak zawarcia umowy, gdyż decyzja o realizacji wniosku w zakresie i czasie zostanie podjęta przy uwzględnieniu kolejności złożenia wniosków i przyznanego limitu środków przeznaczonych na finansowanie tej formy aktywizacji bezrobotnych.

Jeżeli pracodawca podpisze promesę zatrudnienia to  zobowiązanie do zatrudnienia  pojawia się jako element umowy pomiędzy Urzędem Pracy i pracodawcą. Warunki zatrudnienia są następujące: należy zatrudnić stażystę w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia stażu,

Do realizacji w pierwszej kolejności przekazywane zostają wnioski  z promesami zatrudnienia.

KTO MOŻE BYĆ ORGANIZATOREM STAŻU
  • przedsiębiorca
  • pracodawca,
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
  • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 z późn. zm.).
STYPENDIUM

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Od 01.01.2014 roku wynosi ono 997,40 zł brutto (za pełny miesiąc stażu).

Kwota netto uzależniona jest m. in. od źródła finansowania stażu tzn. w przypadku środków z EFS kwota netto równa jest kwocie brutto, ponieważ zwolniona jest z odprowadzania podatku. Natomiast w przypadku finansowania ze Środków Funduszu Pracy kwota brutto pomniejszona jest o podatek, wówczas kwota netto wynosi  ok. 851,63 zł.

O wysokości stypendium i źródle finansowania bezrobotny jest informowany w momencie wydawania skierowania na staż.

Stypendium stażowe jest przelewane na wskazane przez bezrobotnego konto bankowego na podstawie prawidłowo uzupełnionej i złożonej w odpowiednim terminie listy obecności. Przelew następuje pomiędzy 10 a 15 dniem następnego miesiąca.

CZY MOŻNA PRZERWAĆ STAŻ?

Zgodnie z §9 Rozporządzenia MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009r w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych § 9. „1. Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż  lub z urzędu może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu.

2. Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;

2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;

3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.”

Stażysta musi przerwać staż również z powodów: podjęcia przez niego zatrudnienia lub nauki w systemie stacjonarnym.

W przypadku, gdy staż zostanie  przerwany z winy stażysty, urząd pracy  pozbawia go statusu osoby bezrobotnej od dnia przerwania stażu na  okres (art. 33  ust.4 pkt 7 ustawy):

1) 120 dni w przypadku  pierwszej odmowy;

2) 180 dni w przypadku drugiej odmowy;

3) 270 dni w przypadku trzeciej odmowy.

Stażysta zostaje zobowiązany również do zwrotu kosztów stażu poniesionych  przez PUP. Są to:

1) koszty przejazdu i zakwaterowania (jeżeli  stażysta korzystał z tego rodzaju pomocy);

2) koszty niezbędnych badań lekarskich oraz psychologicznych (jeżeli u organizatora stażu są one wymagane).

CZY MOŻNA ODBYWAĆ STAŻ DRUGI RAZ W TEJ SAMEJ FIRMIE?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. §1, pkt 3 „Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych”.

CZY OKRES ODBYWANIA STAŻU ZALICZA SIĘ DO "LAT PRACY"?

Zgodnie z Art. 79 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Okresy pobierania stypendium (…) wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów   o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Nie wlicza się jednak do: okresów wymaganych do nabycia prawa oraz ustalania wysokości i okresu pobierania zasiłku; okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego; stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

JAKI JEST WYMIAR PRZYSŁUGUJĄCEGO URLOPU?

Zgodnie z Art. 53 pkt 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracyStażyście przysługuje prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.  Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Nie ma natomiast prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego – są to uprawnienia związane tylko  z umową o pracę.

DlACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE STAŻU?

Staż umożliwia bezrobotnemu uzyskanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy  z pracodawcą. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.

W efekcie odbycia stażu stażysta otrzymuje dokumenty potwierdzające odbycie stażu: zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez urząd pracy; opinię pracodawcy zawierająca informację o zadaniach realizowanych podczas stażu i nabytych umiejętnościach praktycznych oraz sprawozdanie z przebiegu stażu.

Z inicjatywą skierowania osoby bezrobotnej do odbycia stażu może wystąpić: urząd pracy, w którym bezrobotny jest zarejestrowany; bezrobotny, wypełniając ankietę osoby zainteresowanej odbyciem stażu; pracodawca, poprzez złożenie w urzędzie pracy wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

PODSTAWA PRAWNA

art. 53, 61a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1160).


Artykuł utworzono: dn. 2017-01-25, autor: Admin .
Artykuł zaktualizowano: dn. 2017-09-01, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/335
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 2777

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      sierpień 0 r.       >>

dziś mamy 18 sierpnia 2019 roku

PnWtŚrCzPtSbN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Rejestracja on-line

Rejestracja w Urzędzie przez Internet

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony