Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Cudzoziemcy / Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA


Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem.

(W ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.)

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


z dnia 8 grudnia 2017 r.


w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca


Na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) zarządza się, co następuje:


§ 1. Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

klasyfikacja PKD

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:

 1. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 2. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku
  o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty.

Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który:

 1. jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina lub
 2. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
 3. przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany
  w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

OPŁATA

30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Wzór

Uwaga: wpłata jest wnoszona z tytułu złożenia wniosku w Urzędzie Pracy. Gdy wniosek wpłynie do urzędu wpłata nie podlega zwrotowi.

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wszystkie podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom prosimy o wypełnianie wniosków w formacie elektronicznym za pomocą strony www.praca.gov.pl

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy dołączyć:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 3. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dowód wpłaty;
 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 6. informację starosty, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana
 7. dokumenty potwierdzającego spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 8. Dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat -
  w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 9. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 11. oświadczenie o niekaralności pracodawcy związku z okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ponadto, pracodawcy prowadzący gospodarstwo rolne do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową powinni dołączyć nakaz płatniczy oraz oświadczenie
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Uwaga:
Dla agencji pracy tymczasowej wnioskujących o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wzór wniosku.

TERMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

PROCEDURA

Postępowanie różni się w zależności od tego, czy cudzoziemiec jest już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy w Polsce czy dopiero będzie ubiegał się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej.

1) Zezwolenie dla cudzoziemca, który będzie ubiegał się o wjazd do Polski w celu pracy sezonowej

Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej (nr wizy 05B) lub zamierza wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki wymagane do wydania zezwolenia na pracę sezonową i nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, właściwy starosta:

 1. wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 2. wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie, o którym mowa w pkt 1. Zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej podmiot powierzający wykonywanie pracy przekazuje temu cudzoziemcowi. Ww. zaświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy sezonowej w Polsce

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście:

 1. kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.

W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres 9 miesięcy, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie poinformował urzędu, że cudzoziemiec z jakichś względów rozpocznie pracę później, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

Zakwaterowanie cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pracę sezonową!!!

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego
w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków
w sprawie pracy sezonowej
, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej.

Czynsz najmu kwatery mieszkalnej, nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu
z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne. Przed podpisaniem umowy określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

2) Zezwolenie dla cudzoziemca posiadającego już tytuł pobytowy uprawniający do pracy w Polsce, nie związany z pracą sezonową (tj. właściwa wiza, karta pobytu, paszport biometryczny, stempel w paszporcie)

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku
z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku, który nie zawiera braków formalnych, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni.

Od decyzji ws. zezwolenia na pracę, można się odwołać do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru (doręczenia) decyzji.

Przypadki, w których możliwe jest dokonanie wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na 3 lata:

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy, w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 1. powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową, co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii, Ukraina
 2. cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;
 3. cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

1. Nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

2. Nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej lub umowę o pomocy przy zbiorach
w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej;

4. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę inną niż wskazana w zezwoleniu na pracę sezonową umowa o pomocy przy zbiorach
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

5. Cudzoziemcowi (obywatelowi Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii lub Ukrainy) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową:

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, starosta może wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub w celu wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji ws pracy sezonowej, starosta odmawia wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.

Informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców spoza UE i EOG od 1 stycznia 2018 r. dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

 Odmowa wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca:

Starosta Krakowski wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, gdy powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

- w toku postępowania złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub; zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używał;

- nie spełnił wymogów określonych w art. 88c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3–5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa
w art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie;

- jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218–221 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku Kodeks karny

- jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem
o wydanie zezwolenia na pracę, czynu z art. 270–275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;

- jest osobą fizyczną karaną za czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, lub karaną w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;

- nie dopełnia obowiązków wynikających z art. 88h ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym; nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy; w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za czyn określony w art. 270–275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny.

Starosta Krakowski wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową również w przypadku gdy:

- dane osoby, której dotyczy wniosek, zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

- wymagają tego zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską

- doszło do przekroczenia limitu zezwoleń na pracę sezonową obowiązującego
w danym roku, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy, ustalonego na podstawie potrzeb rynku pracy, względów bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz zasady komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich.

Starosta Krakowski może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych
z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, w szczególności:

- nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub

- nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji, lub

- nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych albo nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, lub

- nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym albo nie zgłasza pomocników rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do ubezpieczenia społecznego rolników lub

- zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

OBOWIĄZKI PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI

Powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi jest zobowiązany do:

- zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i uchylenie zezwolenia na pracę sezonową,

- informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonowa oraz decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu tego zezwolenia,

- przekazania cudzoziemcowi zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej,

- w sytuacji gdy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, przedstawienia kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacji o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem wydania zezwolenia na pracę sezonową po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego,

- przekazania w formie pisemnej jednego egzemplarza zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwolenie,

- zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca,

- określenia wysokości wynagrodzenia w umowie z cudzoziemcem, która nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,

- zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej, jeżeli powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi zapewnia mu zakwaterowanie, a cudzoziemiec wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego
w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków
w sprawie pracy sezonowej. Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany
z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne. Przed podpisaniem umowy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały.

 

KONTAKT

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

Oddział w Krakowie

ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019

Tel. 12 299-74-50

Tel. 12 299-74-28

e-mail: krkrpow@uppk.pl

Filia w Skawinie

ul. Ogrody 17
Skawina 32-050

 

Tel. 12 276-70-98

e-mail: filia_skawina@uppk.pl

Filia w Krzeszowicach

ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065

Tel. 12 282-20-50

e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

Filia w Słomnikach

ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090

Tel. 12 388-13-98

e-mail: filia_slomniki@uppk.pl


 

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm. i 1149).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2094).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-04, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/310
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 13793

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      styczeń 0 r.       >>

dziś mamy 20 stycznia 2022 roku

PnWtŚrCzPtSbN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony