Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Szkolenie i inne formy rozwoju zawodowego

Szkolenie i inne formy rozwoju zawodowego

SZKOLENIE I INNE FORMY ROZWOJU ZAWODOWEGO

BZ-SZ

 
 

ikona PDF Plan szkoleń - Fundusz Pracy

 

ikona PDF Plan szkoleń - EFS POWER LUBIĘ TO

 

ikona PDF Plan szkoleń - RPO MANIA PRACOWANIA


 

 

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE

 

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych – w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcie własnej działalności gospodarczej w szczególności w przypadku :

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Skierowanie może również uzyskać:

 • osoba poszukująca pracy zarejestrowana w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, która :
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
   z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • jest cudzoziemcem posiadającym w RP zezwolenie na pobyt czasowy albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP
 • pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

 

WARUNKI ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:

 

W okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy, a nieobecność na szkoleniu może mieć miejsce tylko
i wyłącznie z przyczyn usprawiedliwionych:

 • w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zwolnienie lekarskie,
 • w innych przypadkach nieobecności z powodów losowych należy przedłożyć wiarygodny dowód.

W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
w trakcie szkolenia, bezrobotny ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku. Stypendium przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył szkolenia jest zobowiązany do zwrotu kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia jest podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

WYBÓR KIERUNKU SZKOLENIA:

 

Osoba bezrobotna mająca trudności z wyborem kierunku szkolenia może zwrócić się w tej sprawie o pomoc do doradcy zawodowego. Doradca zawodowy w wyniku procesu doradczego określi predyspozycje bezrobotnego do wykonywania zawodu, który uzyska
w wyniku szkolenia. Urząd Pracy w uzasadnionych przypadkach może skierować bezrobotnego na specjalistyczne badania lekarskie przed zakwalifikowaniem na szkolenie. 

 

KOSZTY SZKOLENIA FINANSOWANE PRZEZ URZĄD PRACY:

 

Urząd Pracy pokrywa koszty z tytułu skierowania bezrobotnego na szkolenie:

 • należność przysługującą jednostce szkolącej,
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nie posiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, od którego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne,
 • koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa
  się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania,
 • koszt niezbędnych badań lekarskich,
 • koszt egzaminów.

 

UWAGA: Urząd Pracy nie może refundować kosztów szkolenia bezrobotnego, który podjął szkolenie bez uprzedniego skierowania z Urzędu Pracy! 

 

FORMY I TRYB ROZWOJU ZAWODOWEGO:

 

 • skierowanie do instytucji szkoleniowej na szkolenie grupowe,
 • skierowanie do instytucji szkoleniowej na szkolenie indywidualne – wskazane przez osobę uprawnioną,
 • skierowanie na szkolenie w ramach otrzymanego bonu szkoleniowego,
 • skierowanie na szkolenie w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej,
 • skierowanie na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
 • finansowanie kosztów egzaminów i licencji,
 • udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

 

Szkolenia grupowe: organizowane są w oparciu o plan szkoleń uwzględniający m.in. zapotrzebowanie na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy, wykaz potrzeb szkoleniowych oraz analizę potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.

Informację o organizowanych szkoleniach grupowych oraz stosowanym trybie kwalifikowania na szkolenia można uzyskać:

 • bezpośrednio od pracownika urzędu pracy, 
 • uczestnicząc w grupowych spotkaniach informacyjnych,
 • śledząc materiały informacyjne, ogłoszenia publikowane w urzędzie na tablicy ogłoszeń, przeglądając informacje zawarte w internetowych bazach danych, strona UPPK: www.uppk.pl.

 

Szkolenia w trybie indywidualnym:

Szkolenia indywidualne realizowane są na wniosek bezrobotnego.
Starosta kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a  koszt szkolenia nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Uwiarygodnienie zatrudnienia: prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia po szkoleniu określa urząd na podstawie:

 • oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia tej osobie odpowiedniej pracy,
 • oświadczenia osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • innej formy uzasadnienia celowości, ustalonej przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

Szkolenie w ramach otrzymanego bonu szkoleniowego:

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną do 30 roku życia, której bon przyznano oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Szkolenie w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej:

Starosta może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności
i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu.

 

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Jednym ze sposobów przygotowania się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy są szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Przeznaczone są dla osób bezrobotnych lub / i poszukujących pracy, które chcą aktywnie poszukiwać pracy, lecz nie znają metod ułatwiających jej utrzymanie,
a także dla osób o zaniżonej motywacji do poszukiwania pracy, zniechęconych dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań.

Często tej grupie osób towarzyszą wątpliwości dotyczące słuszności dokonywanych wyborów, poczucie niewiary w skuteczność własnych poczynań oraz skłonność do przerzucania odpowiedzialności za swoją sytuację na warunki zewnętrzne.

Szkolenie trwa trzy tygodnie.

Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe. Ich łączny czas wynosi
40 godzin. Sesje szkoleniowe powinny być zrealizowane w ciągu 10 kolejnych dni roboczych. W tym czasie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają praktyczne umiejętności poszukiwania pracy.

Trzeci tydzień przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników
i wypróbowanie przez nich w praktyce nowych zachowań, metod i technik poznanych podczas szkolenia.

Zajęcia obejmują 18 sesji szkoleniowych o następującej tematyce:

 

 1. Pierwszy dzień szkolenia
 2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia
 3. Reakcje w trudnych sytuacjach
 4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe
 5. Bariery na drodze zatrudnienia
 6. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
 7. Analiza rynku pracy
 8. Formy zatrudnienia
 9. Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne
 10. Sztuka mówienia i prezentacji
 11. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy
 12. Oferty na rynku pracy
 13. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
 14. Rozmowa kwalifikacyjna
 15. Edukacja dla rynku pracy
 16. Plan poszukiwania pracy
 17. Podjęcie zatrudnienia
 18. Zakończenie szkolenia

 

Finansowanie kosztów egzaminów, licencji

Starosta, na wniosek bezrobotnego lub innej osoby uprawnionej, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

Częściowe sfinansowanie kosztów szkolenia: 

Starosta na wniosek osoby bezrobotnej, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie
z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia.

 

Udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia

Starosta na wniosek bezrobotnego lub uprawnionego poszukującego pracy lub pracownika bądź innej osoby wykonującej inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Starosta na wniosek bezrobotnego lub uprawnionego poszukującego pracy lub pracownika bądź innej osoby wykonującej inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej może sfinansować koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych.
W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie odbywania studiów,
nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich  finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

 

Stypendium z tytułu kontynuowania nauki

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną
o uprawnieniach szkoły publicznej), albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, może ubiegać się o stypendium w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • art. 40-42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 645 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
  w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r.  poz. 667)

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/197
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 18504

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      sierpień 0 r.       >>

dziś mamy 09 sierpnia 2020 roku

PnWtŚrCzPtSbN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony