Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / Rejestracja - Dodatkowe rozwiązania

RejestracjaDodatkowe rozwiązania

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY


Zaistniała sytuacja wywołana czasem epidemii  determinuje potrzebę ustalenia trzech form rejestracji.

 

I - Rejestracja przez internet – PEŁNA REJESTRACJA

W celu dokonania rejestracji w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy nie jest wymagana osobista obecność. Można wybrać rejestrację elektroniczną.

Usługi elektronicznej rejestracji realizowane są za pośrednictwem portalu:  PRACA.GOV.PL

Rejestracja przez Internet to proces pełnej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy bez konieczności stawiania się w Urzędzie.

W celu dokonania pełnej rejestracji przez Internet należy posiadać jedno z poniższych narzędzi:

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP,
 • podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zakładania profilu zaufanego. Jest to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji.

Aby zarejestrować się przez Internet należy wypełnić formularz znajdujący się pod tym adresem: rejestracja elektroniczna (pełna rejestracja) Formularz automatycznie ustala, czy osoba zgłasza się jako poszukująca pracy czy jako bezrobotna.

Podczas wypełniania danych w formularzu, zostaniemy poproszeni o załączenie skanów wymaganych przy rejestracji dokumentów, których lista znajduje się tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z:

oraz instrukcjami:

 

 

ROZWIĄZANIA DODATKOWE

wprowadzone na czas zawieszenia bezpośredniej obsługi stron

UWAGA

W ramach II i III procedury opisanych poniżej – w przypadku gdy rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się bez osobistego stawiennictwa osób – proces rejestracji poprzedza ROZMOWA TELEFONICZNA z pracownikiem urzędu pracy, podczas której potwierdzą lub uzupełnią Państwo dane i informacje dotyczące swojej sytuacji.

Rozwiązanie to wprowadzone zostało czasowo w związku z ograniczeniem osobistego załatwiania spraw z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na mocy Rozporządzenia MRPiPS z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 667).

 

II - Rejestracja przez internet – NIEPEŁNA bez podpisu elektronicznego

 

W przypadku, gdy nie posiadasz Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego formularz wypełniony przez internet należy wydrukować i własnoręcznie podpisać.

Wniosek o zarejestrowanie bezrobotnego (wypełniony formularz) i wszystkie niezbędne dokumenty muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem.

Do Wniosku dołączamy tylko kserokopie dokumentów:  wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji znajduje się poniżej.

 

Uwaga: wszystkie kserokopie muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem poświadczającym ich autentyczność.

Urząd pracy zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz danych osobowych w odpowiednim czasie.

 

Komplet dokumentów rejestracyjnych należy umieścić w podpisanej kopercie i pozostawić  w siedzibach urzędu pracy (w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na dokumenty) lub wysłać je drogą pocztową na adres:

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Krzeszowicach ul. Kolejowa 1, 32-065,
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32-090,
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Skawinie, ul. Ogrody 17, 32-050

 

Do wniosku o zarejestrowanie należy załączyć:

 1. w przypadku posiadania tymczasowego adresu zameldowania na terenie działania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego – zaświadczenie o okresie zameldowania na pobyt czasowy ma terenie Powiatu Krakowskiego;
 2. kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu lub innych dokumentów potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający stopień;
 5. dokumenty stwierdzające przeciwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba takie posiada;
 6. w przypadku rejestracji po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub w okresie jej zawieszenia należy przedłożyć dokumenty potwierdzające aktualny status oraz zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zawierające miesięczną podstawę wymiaru tych składek;
 7. osoby, które współpracowały przy prowadzeniu działalności gospodarczej zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zawierające miesięczną podstawę wymiaru tych składek;
 8. osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy powinny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków;
 9. osoby, które były zatrudnione w ramach umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług lub współpracy powinny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) wraz z adnotacją o odprowadzaniu składek na ZUS i FP, a w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające miesięczną podstawę wymiaru tych zasiłków;
 10. w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania tych świadczeń ze wskazaniem miesięcznej podstawy wymiaru zasiłków i świadczenia;
 11. świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;
 12. osoby, które wykonywały pracę w okresie pozbawienia wolności - zaświadczenie o okresie wykonywanej pracy oraz osiąganym wynagrodzeniem brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące);
 13. książeczka wojskowa w przypadku odbycia zasadniczej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych lub innych okresów, które mają wpływ na uprawnienia wynikające ze statusu;
 14. zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy;
 15. zaświadczenie z ZUS dla osób, które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obejmujące okres podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu sprawowania tej opieki;
 16. zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i przyczynie utraty wystawione przez właściwy organ dla osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i utrata prawa do tych świadczeń spowodowana była śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

 

Dokumenty do pobrania:

 • oświadczenie: pdf
 • oświadczenie o dochodach: pdf
 • RODO klauzula informacyjna: pdf

 

 

III - Rejestracja zaoczna – dokumenty w wersji papierowej

 

Dla osób, które nie posiadają możliwości dokonania rejestracji przez internet, istnieje możliwość pobrania pakietów dokumentów do rejestracji do wypełnienia – które są dostępne w siedzibach Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w wersji papierowej, lub poniżej w wersji elektronicznej do samodzielnego druku.

Wypełnione i podpisane pakiety można zostawić w siedzibach urzędu pracy w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na dokumenty (dokumenty należy umieścić w podpisanej kopercie)  lub wysłać je drogą pocztową na adres:

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Krzeszowicach ul. Kolejowa 1, 32-065,
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32-090,
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia w Skawinie, ul. Ogrody 17, 32-050

Wniosek o zarejestrowanie bezrobotnego (karta rejestracyjna bezrobotnego) i wszystkie niezbędne dokumenty muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem.

Do Wniosku dołączamy tylko kserokopie dokumentów:  wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji znajduje się poniżej.

 

Uwaga: wszystkie kserokopie muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem poświadczającym ich autentyczność.

Urząd pracy zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz danych osobowych w odpowiednim czasie.

 

Do wniosku o zarejestrowanie należy załączyć:

 1. w przypadku posiadania tymczasowego adresu zameldowania na terenie działania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego – zaświadczenie o okresie zameldowania na pobyt czasowy ma terenie Powiatu Krakowskiego;
 2. kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu lub innych dokumentów potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający stopień;
 5. dokumenty stwierdzające przeciwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba takie posiada;
 6. w przypadku rejestracji po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub w okresie jej zawieszenia należy przedłożyć dokumenty potwierdzające aktualny status oraz zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zawierające miesięczną podstawę wymiaru tych składek;
 7. osoby, które współpracowały przy prowadzeniu działalności gospodarczej zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zawierające miesięczną podstawę wymiaru tych składek;
 8. osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy powinny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków;
 9. osoby, które były zatrudnione w ramach umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług lub współpracy powinny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) wraz z adnotacją o odprowadzaniu składek na ZUS i FP, a w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające miesięczną podstawę wymiaru tych zasiłków;
 10. w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania tych świadczeń ze wskazaniem miesięcznej podstawy wymiaru zasiłków i świadczenia;
 11. świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;
 12. osoby, które wykonywały pracę w okresie pozbawienia wolności - zaświadczenie o okresie wykonywanej pracy oraz osiąganym wynagrodzeniem brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące);
 13. książeczka wojskowa w przypadku odbycia zasadniczej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych lub innych okresów, które mają wpływ na uprawnienia wynikające ze statusu;
 14. zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy;
 15. zaświadczenie z ZUS dla osób, które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obejmujące okres podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu sprawowania tej opieki;
 16. zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i przyczynie utraty wystawione przez właściwy organ dla osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i utrata prawa do tych świadczeń spowodowana była śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

 

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o zarejestrowanie – karta rejestracyjna bezrobotnego do pobrania: pdf
 • oświadczenie: pdf
 • oświadczenie o dochodach: pdf
 • RODO klauzula informacyjna: pdf

Przydatne linki:

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej.

Dodatkowe informacje.


Artykuł utworzono: dn. 2020-04-21, autor: Tomasz Rospondek.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-06-24, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/3662
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 5512

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      czerwiec 0 r.       >>

dziś mamy 19 czerwca 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony