Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / ABC bezrobotnego i poszukującego pracy / Status osoby bezrobotnej

Status osoby bezrobotnej

STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ

 


Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która: jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub danej służbie albo innej pracy zarobkowej, albo, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej szkole II stopnia w szkole policealnej, prowadzonej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej lub w szkole wyższej gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

 • ukończyła 18 lat,
 • nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,
 • nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 •  nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 i 933), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 •  nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
  z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 •  nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  • zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
  • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 •  nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
  z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym
  w systemie dozoru elektronicznego;
 •  nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych
  z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 •  nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
 •  nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 •  nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, przyznanego przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługującego po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
 • nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
 • nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.

WARUNKI UTRATY STATUSU

Utrata statusu osoby bezrobotnej następuje w sytuacji, gdy osoba:

 • nie spełnia warunków wymienionych powyżej.
 • otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności,
  w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
 • otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 • rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub na wniosek ośrodka pomocy społecznej został skierowany do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału
  w innej formie określonej w ustawie; pozbawienie statusu  bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w akapicie poprzednim, w zależności od liczby niestawiennictw;
 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy
 • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania, skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy;
 • złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 • po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej
  w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:
 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 • z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres odpowiednio;
 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 3. 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 • pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 • nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym odrębnymi przepisami; nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy;
 • z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;
 • z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja
  i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
 1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 3. 270 dni w przypadku trzeciej odmowy;

BRAK GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz brak gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

PODSTAWA PRAWNA

art. 33, ust. 4, art 75, ust. 3  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 ze zm.)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-06-24, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/47
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 17701

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony