Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / Zasiłki dla bezrobotnych / Wysokość świadczeń pieniężnych

Wysokość świadczeń pieniężnych

Informacja zgodna ze stanem prawnym na dzień 2019-06-01

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

 

 

 

JAKI ZASIŁEK MI PRZYSŁUGUJE?

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania, z zastrzeżeniem art. 75 :

 • I. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do  zasiłku wynosi mniej niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 %. Kwota brutto za pełny miesiąc wynosi:
  • 1). 689,10 miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni
  • 2). 541,10 miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
 • II. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do  zasiłku wynosi powyżej 5 lat, a poniżej 20 lat przysługuje zasiłek w wysokości 100 %. Kwota brutto za pełny miesiąc wynosi:
  • 1). 861,40 miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni
  • 2). 676,40 miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
 • III. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do  zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120 %. Kwota brutto za pełny miesiąc wynosi:
  • 1). 1.033,70 miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni
  • 2). 811,70 miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2017 poz. 1065 z póżn. zmian.

TABELA KWOT

 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy(100%) (art. 72 ust. 1):
- w okresie pierwszych 90 dni
- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
861,40
676,40
obniżony (80%) (art. 72. ust. 2):
- w okresie pierwszych 90 dni
- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

689,10  
541,10
podwyższony (120%) (art. 72 ust. 3):
- w okresie pierwszych 90 dni
- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
1.033,70
811,70
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku (art. 41 ust. 3) 1.033,70 
przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku (art. 53g ust. 1) 1.033,70 
stażu - 120 % zasiłku (art. 53 ust. 6) 1.033,70 
kontynuowania nauki - 100% zasiłku (art. 55 ust. 1) 861,40
studiów podyplomowych - 20% zasiłku (art. 42a ust. 5) 172,30
 3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku)
Dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (art. 48 ust. 1) 430,70
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku)
Bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (art. 61 ust. 1)  430,70
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne (art. 73a ust. 3) min 8,40/godz
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 września 2019 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r, wyniósł 101,6% (Komunikat Prezesa GUS – M.P.2019.64). Od zasiłku dla bezrobotnych PUP opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 % x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy (861,40 + 155,10*) (art. 51 ust. 1) 1.016,50
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.250,00 + 405,00*)
(art. 51 ust. 3)
2.655,00
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.475,47 + 445,58*) (art. 57 ust. 1), 2.921,05
- refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.950,94  +  891,17*) (art. 57 ust. 2)  5.842,11
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)
(art. 47 ust. 3)
6.750,00
4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)
Pracodawcy organizującemu prace społeczne użyteczne (art. 73a ust. 5)  max 5,04/za godz
5. Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych
- (art. 53j  ustawy) za każdy pełny miesiąc programu (art. 53j) 500,90
6. Premia za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
- który otrzymał bon stażowy (art. 66l ust. 4) 1.568,50
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.
1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) (art. 46 ust. 1 pkt 2) 29.705,64
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) (art. 46 ust. 1 pkt 3)  29.705,64
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) (art. 46 ust. 1 pkt 1d) 29.705,64
2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
do 600 % przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ust. 1 pkt 1) 29.705,64
3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia
do 400 % przeciętnego wynagrodzenia (art. 42) 19.803,76
4.Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu
Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66l ust. 6 pkt 1) max 627,50
Maksymalna kwota miesięcznej transzy max 104,60
Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki
Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2019 r.) 2.250,00xx
Przeciętne wynagrodzeniexxx 4.950,94
Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały Informacja na stronie ZUS
Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.2019 r.) 2,30%
Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (od 1.01.2019 r.) 0,15%
Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r.) 0,10%
Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r.) 9,00%

x ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xx od 1.01.2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.250,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., Dz.U. 2018 poz. 1794);
xxx przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2019 r. wynosi 4.950,94 zł (Komunikat Prezesa GUS z 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r.). 


Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 31.05.2019 r.

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2019-06-04, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/78
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 12159

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      sierpień 0 r.       >>

dziś mamy 20 sierpnia 2019 roku

PnWtŚrCzPtSbN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Rejestracja on-line

Rejestracja w Urzędzie przez Internet

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony