Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Finansowe formy wsparcia / Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY


CZYM JEST REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oznacza zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Wysokość wsparcia

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości ustalonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

- nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”);

- w przypadku działalności podejmowanej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wysokość przyznanego dofinansowania nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do istniejącej spółdzielni.

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są inicjowane, organizowane przez starostę, finansowane z Funduszu Pracy.

Finansowanie w/w formy jest realizowane ze środków publicznych, które polega na:

- finansowaniu zakupu środków trwałych (sprzęt i wyposażenie)

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA ?

 1. podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036), zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa przepisach Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 4. żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 5. podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
 6. spółdzielnia socjalna.

WARUNKI

Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne  może otrzymać refundację, jeżeli:

 • podmiot działa na rynku, producent rolny posiada gospodarstwo rolne lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej, szkoła bądź przedszkole niepubliczne prowadzi działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • złoży stosowny wniosek wraz z załącznikami w PUP, właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego,
 • nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń oraz opłaceniem należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy Kodeks karny lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • podmiot, przedszkole, szkoła, żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę,
 • producent rolny dołącza dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie,
 • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do Starosty właściwego ze względu na siedzibę tego albo ze względu na swoją siedzibę i miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację zawierający:

 • Oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego;
 • Liczbę wyposażanych lub doposażonych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 • Informację o wymiarze czasu pracy zatrudnianych skierowanych opiekunów;
 • Kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
 • Wnioskowaną kwotę refundacji;
 • Szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewniania zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
 • Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego;
 • Wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy;
 • Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
 • Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

Umowa o dokonanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zobowiązuje w szczególności podmiot, producent rolny, przedszkole i szkoła, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne do:

 • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku
  z przyznaną refundacją,
 • złożenia rozliczenia, zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne pozycje ujęte w specyfikacji do wniosku;
 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
  • nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której  wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu - w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres wynika kwota do zwrotu.
 • zwrotu otrzymanych środków wraz odsetkami:
 •  w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych,
  (nie zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy lub nie utrzymanie przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją,
 • w całości, w przypadku naruszenia pozostałych warunków umowy,

ZASADY REFUNDACJI

Wypłata refundacji jest dokonywana na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły, żłobka lub klubu dziecięcego, podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne lub producenta rolnego po:

 • przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na poszczególne pozycje ujęte w specyfikacji wydatków,
 • stwierdzeniu przez urząd pracy utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia,
 • zatrudnieniu na dofinansowanym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,
 • spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

CENTRUM OBSŁUGI PRACODAWCY

ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,

Tel.: (12) 633 83 80

Tel.: (12) 299 74 68

Tel.: 509 656 788

Tel.: 500 126 057

 

 

PODSTAWA PRAWNA

46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 1482 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380 ze zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 24.12.2013, str. 1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-03, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/107
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 16066

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony