Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Finansowe formy wsparcia / Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY


CZYM JEST POŻYCZKA?

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

Pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy może otrzymać:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 •  niepubliczna szkoła i niepubliczne przedszkole o których mowa w Ustawie  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 • producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia
  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361,
  z późn. zm.)
  lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi do lat 3.

WARUNKI OTRZYMANIA POŻYCZKI

Wnioskodawca starający się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy powinien spełniać następujące warunki:

 • nie zalegać ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
 • nie zalegać z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • nie zalegać z opłacaniem innych danin publicznych;
 • nie być karanym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy
  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

KRYTERIA I WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANEJ POŻYCZKI

Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy, na wniosek podmiotu, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 

Wsparcie w formie pożyczki stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności tej pomocy. 

PROCEDURA

Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi – bank lub instytucja finansowa
w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. Dane kontaktowe do wszystkich tego typu instytucji obsługujących obszar powiatu krakowskiego zostaną podane niezwłocznie po ich wyborze przez Bank Gospodarstwa Krajowego i rozpoczęciu przez nie udzielania wsparcia.

Urzędy pracy nie udzielają w/w pożyczek.

 • Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wynosi maksymalnie
 • 3 lata, bez możliwości prawa do karencji,
 • Spłata pożyczki jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego,
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 • Pożyczkobiorca nie ponosi opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki.
 • Podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, można udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Tworzone stanowisko pracy nie może być jednocześnie finansowane
 • w ramach pożyczki i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art. 46 ust. 1).
 • Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych (w zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki)
 • Podstawą rozliczenia pożyczki są opłacone faktury bądź inne równoważne dokumenty księgowe.
 • Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

CENTRUM OBSŁUGI PRACODAWCY

ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,

Tel.: (12) 299 74 68
Tel.: 633 83 80


 

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 61e-x ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 1482 ze zm.)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-03, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/167
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 12166

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony