"Wiosna na rynku pracy"

W dniu 28 kwietnia br. w ramach inicjatywy "Wiosna na rynku pracy" organizowanej przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego (UPPK) odbyły się następujące wydarzenia:

 1. Seminarium "Rozwiązania zwiększające efektywność współpracy między powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej", w którym udział brali kierownicy GOPS z terenu Powiatu Krakowskiego wraz z pracownikami. Podczas spotkania omawiano kwestie dot. wzajemnej współpracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Główny nacisk położono na następujące zagadnienia:
  1. usprawnienie obsługi i procesów decyzyjnych wobec wspólnych klientów,
  2. profilowanie klientów w celu dostosowania najbardziej adekwatnego wsparcia,
  3. realizacja Programu Aktywizacji i Integracji (PAI),
  4. wdrożenie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI) służącej wymianie danych dot. wspólnych klientów.
 2. Seminarium "Promocja zatrudnienia i współpracy z partnerami rynku pracy - Przyjazny Urząd" prowadzone przez Dyrektora UPPK Panią Dorotę Niemiec. Spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia, organizacji  pracodawców i innych jednostek związanych z rynkiem pracy miało na celu nawiązanie i podtrzymanie partnerstwa, wzmocnienie dialogu społecznego, a także wspieranie inicjatyw podejmowanych wspólnie na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.
 3. Seminarium "Bezpieczna praca cudzoziemców", w którym udział wzięli pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej i przede wszystkim pracodawcy zatrudniający obcokrajowców. Celem tego wydarzenia było rozwikłanie zawiłych i spornych kwestii związanych z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 30 pracodawców, w głównej mierze reprezentujących sektor rolniczy.
 4. Seminarium "Perspektywy rozwoju współpracy w zakresie powracania do zatrudnienia osób bezrobotnych". W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie oraz osoby bezrobotne.
 5. Targi Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie. W spotkaniu wzięło udział 94 klientów UPPK, spośród których 26 osób otrzymało skierowanie do pracy. Ponadto 3 osoby zgłosiły fakt podjęcia pracy, a kolejne 18 uzyskało informacje na temat szkoleń i staży u pracodawców.

 

 


Treść utworzona: dn. 2014-05-05, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2014-11-27, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/103,wiosna-na-rynku-pracy
Data wydruku: 2020-09-25 17:48:49