Nabór wniosków w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza nabór wniosków na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach dostępnych w 2019 roku środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawca, którego siedziba/ miejsce prowadzenia działalności znajduje się w powiecie krakowskim ziemskim, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie działań kształcenia ustawicznego, spełniający przynajmniej jeden z poniżej wskazanych priorytetów może złożyć przedmiotowy wniosek w formie papierowej lub elektronicznej w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.

 

Priorytety wydatkowanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS (http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html), członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z  grup, o których mowa w  art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

Wnioski należy składać w terminie: od dnia 11.02.2019 roku do dnia 30.06.2019 roku*
w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w następujących lokalizacjach:

  • ul. Mazowiecka 21, pokój 802, 30-019 Kraków,
  • ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice,
  • ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki,  
  • ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina,

lub drogą elektroniczną na adres email: krkrpow@uppk.pl.

 

Wnioski złożone poza wskazanym powyżej terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Druk przedmiotowego wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony tutejszego urzędu.

 

Przy rozpatrywaniu złożonych wniosków Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego uwzględnia elementy, o których mowa w § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (tekst jednolity: Dz. U. 2018 roku, poz. 117).  

*Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru.


Treść utworzona: dn. 2019-02-06, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-02-14, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1177,nabor-wnioskow-w-ramach-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego-
Data wydruku: 2019-08-19 16:45:57