Konsultacje w zakresie korzystania z KFS dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem środków KFS - Skawina

Dzień Pracodawcy

Szanowni Państwo!

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w ramach inicjatywy Dzień Pracodawcy organizuje w dniu 21 sierpnia 2019 r. w godz. 1630-1800 spotkanie informacyjne wraz z warsztatami w następujących obszarach:

I. Konsultacje w zakresie korzystania z KFS dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy.

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w wysokości 80 % tych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100 %, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione zasady ubiegania się o środki, omówione priorytety wydatkowania środków ustalone przez MRPiPS na rok 2019 oraz odbędzie się instruktaż wypełniania wniosku o sfinansowanie w/w kosztów.

II. Konsultacje dla instytucji publicznych w zakresie otrzymania dofinansowania na zatrudnienie osób z niepełnosprawnych spotkanie informacyjne wraz z warsztatami dla instytucji publicznych (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury, które są zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w ramach programu finansowanego z PFRON „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania m.in.:

  • wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  • szkoleń osób niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione zasady ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału
w spotkaniu!

21 sierpnia 2019 r. w  godz. 1630-1800

w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego – Filia w Skawinie, ul. Ogrody 17

 


Treść utworzona: dn. 2019-08-19, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-08-20, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1416,konsultacje-w-zakresie-korzystania-z-kfs-dla-pracodawcow-zainteresowanych-pozyskaniem-srodkow-kfs-skawina
Data wydruku: 2020-01-21 13:36:49