Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd) - Wyjaśnienia nr 2

Logo tarczy antykryzysowej

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Podpis elektroniczny wniosku i umowy
Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

Średnioroczne zatrudnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą. Natomiast w kontekście umorzenia pożyczki badamy, czy zatrudnienie zostało utrzymane. Dlatego we Wniosku przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z ww. kategoriami pracowników.

Zaleganie ze składkami ZUS
Kwestie związane z niezaleganiem wnioskodawcy w opłacaniu składek ZUS nie dotyczą pożyczki udzielanej mikroprzedsiębiorcy. W związku z tym pożyczki mogą być udzielane mikroprzedsiębiorcom, którzy mają trudności z opłacaniem składek ZUS.

Termin wypłaty pożyczki
Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, urząd pracy (działający z upoważnienia Starosty) przekazuje niezwłocznie środki na rachunek wskazany we wniosku przez mikroprzedsiębiorcę, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony.


Treść utworzona: dn. 2020-04-07, autor: Tomasz Rospondek.
Treść zaktualizowano: dn. 2020-04-20, autor: Małgorzata Zasada.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/19731677,pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcow-art-15-zzd-wyjasnienia-nr-2
Data wydruku: 2022-01-20 14:57:18