Projekt „Niepełnosprawność kluczem sukcesu!”

Proesa Sp. z o.o. w partnerstwie z Inspires Sp. z o.o. realizuje projekt pr. „Niepełnosprawność kluczem sukcesu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest skierowany do 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn), w tym wyłącznie do osób niepełnosprawnych – w tym osób biernych zawodowo/bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych w woj. małopolskim.

 

Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu:

1. Poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb - 6h/os.

2. Pośrednictwo pracy - 3h/os.

3. Wsparcie specjalistyczne – indywidualne (3h/os.) i grupowe – film „Nowy horyzont” (1h/1gr.).

4.Wsparcie z zakresu kompetencji społecznych (diagnoza umiejętności miękkich i grupowe warsztaty „Kuźnia optymizmu”).

5. Szkolenia: 120h Specjalista/ka ds. sprzedaży call center (2gr.); 120h Dozorca/Pracownik ochrony bez licencji (1gr.); 120h Asystent/ka ds. księgowości (2gr.) – 8,54zł brutto/1h.

6. 3m-czne płatne staże zawodowe – 1281,16zł brutto/m-c, zg. z odbytym szkoleniem 
i predyspozycjami  zawodowymi Uczestników Projektu.

 

Dodatkowym wsparciem dla Uczestników Projektu są: zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, ciepły posiłek, materiały dydaktyczne, zaświadczenia, certyfikaty, stypendium szkoleniowe (8,54zł/h), stypendium stażowe (1281,16zł/m-c).

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły, do poszczególnych grup szkoleniowych w miesiącach: od kwiecień 2016r. do sierpień 2016r.

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu

ul. Mickiewicza 3, 33-100 Tarnów

tel.: 535-709-228

e-mail: biuro-nks@proesa.pl

www.proesa.pl

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Treść utworzona: dn. 2016-06-15, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2016-06-15, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/769,projekt-niepelnosprawnosc-kluczem-sukcesu
Data wydruku: 2020-05-25 03:06:20