Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

W ramach przyznanych środków na lata 2017-2018 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego planuje podpisanie 161 umów w okresie 01.09-01.12.2017 r.


 

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA
OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

 


(zadanie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ?

Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez 12 miesięcy otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.


Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne minimum  12 miesięcy.

Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia wynosi minimum 24 miesiące.

Niewywiązanie się z warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy 

w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.

O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ponadto, Podmiot musi prowadzić działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy oraz w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej.


Organizatorem zatrudnienia w ramach zadania, o którym mowa w art. 150f ustawy może być Podmiot spełniający warunki dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (o ile dotyczy), z wyłączeniem starostw powiatowych
i powiatowych jednostek organizacyjnych.

 

JAK DŁUGO TRWA OKRES REFUNDACJI ZATRUDNIENAI BEZROBOTNEGO I  W JAKIEJ WYSOKOŚCI?

Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości: 2000,00 zł + składki na ubezpieczenia społeczne (koszt pracodawcy) od refundowanej kwoty za jedną osobę za jeden miesiąc.

Koszty realizacji nowego instrumentu w latach 2016-2018 finansowane są ze środków Funduszu Pracy.

 


 


Treść utworzona: dn. 2017-08-16, autor: Michał Słowik.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-08-16, autor: Michał Słowik.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/951,refundacja-czesci-kosztow-zatrudnienia-osob-do-30-roku-zycia
Data wydruku: 2021-01-25 07:14:57