ZWOLNIENIA MONITOROWANE


CZYM SĄ ZWOLNIENIA MONITOROWANE?

Zwolnienia monitorowane polegają na oferowaniu pracownikom zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy specjalnego programu pomocy. Zgodnie z ustawą jest to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Usługi rynku pracy świadczone są dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych zwolnieniem.

Jeżeli pracodawca zwalnia co najmniej 50 pracowników w okresie trzech miesięcy, jest zobowiązany do stosowania programu zwolnień monitorowanych.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Jeżeli pracodawca ma zamiar przeprowadzić zwolnienia monitorowane, jest zobowiązany uzgodnić z właściwym powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych dotyczące w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń.

W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia bądź będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie sześciu miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

Program może być realizowany przez:

  • powiatowy urząd pracy,
  • agencję zatrudnienia,
  • instytucję szkoleniową.

Program może być finansowany samodzielnie przez:

  • pracodawcę,
  • pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej,
  • na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

W ramach programu pracodawca może utworzyć fundusz szkoleniowy, z którego będą finansowane świadczenia szkoleniowe. Świadczenia szkoleniowe przyznawane są na wniosek pracownika i przysługują po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy.

Świadczenia szkoleniowe wypłacane są co miesiąc w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca otrzymuje zwrot składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłacanych świadczeń szkoleniowych w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

Oddział w Krakowie

ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019

Tel. 12 299-74-50

Tel. 12 299-74-28

e-mail: krkrpow@uppk.pl

Filia w Skawinie

ul. Ogrody 17
Skawina 32-050

Tel. 12 276-70-98

e-mail: filia_skawina@uppk.pl

Filia  Krzeszowicach

ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065

Tel. 12 282-20-50

e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

Filia w Słomnikach

ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090

Tel. 12 388-13-98

e-mail: filia_slomniki@uppk.pl


 
PODSTAWA PRAWNA

art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 ze zm.)
 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-03, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/112
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 10088

Wydruk strony: www.uppk.pl/5,pracodawcy/112,zwolnienia-monitorowane/
Data wydruku: 2021-06-19 06:02:42