EFS ZPORR UE

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego od dnia 01 kwietnia 2006 roku realizuje projekt "Nowa Rola", autorstwa Powiatu Krakowskiego.


 
Projekt "Nowa Rola"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006 Priorytet: 2 - WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH Działanie 2.3 REORIENTACJA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Umowa o dofinansowaniu nr Z/2.12/II/2.3/35/05/U/3/06 NOWA ROLA z dnia 20/02/2006 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu „ Nowa Rola” jest znalezienie zatrudnienia poza rolnictwem 50 mieszkańcom powiatu krakowskiego. Zatrudnienie to będzie możliwie przez udzielenie wsparcia pracodawcą w postaci dofinansowania miejsc pracy przez okres 19 miesięcy Projekt kładzie nacisk na zmianę profilu aktywności zawodowej uczestnika z rolnika na pracownika.


KTO MOŻE ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROJEKTU ?

Inicjatywa ta skierowana jest bezpośrednio do mieszkańców powiatu krakowskiego, którzy posiadają stałe lub czasowe zamieszkanie na terenie powiatu krakowskiego, a dodatkowo powinni spełniać następujące kryteria:

  • rolnika1 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004- 2006 (Dz. U. Nr 58 z 2006 r., poz. 404),
  • domownika rolnika2 w rozumieniu w/w rozporządzenia,
  • innej osoby zatrudnionej w rolnictwie

USŁUGI W PROJEKCIE

  • Kompleksowe wsparcie dla wszystkich beneficjentów projektu w postaci indywidualnych rozmów z doradcą zawodowym połączonych z informacją zawodową, które umożliwią poznanie swoich atutów,
  • Warsztaty Reorientacji Zawodowej, które mają ułatwić przystosowanie się do aktywności zawodowej poza rolnictwem,
  • Pośrednictwo pracy, którego efektem będzie utworzenia 50 nowych subsydiowanych miejsc pracy,
  • Zaplanowane zostały również działania towarzyszące dla beneficjentów, a mianowicie zwrot kosztów przejazdu związanych z dojazdem na warsztaty

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

kwiecień 2006 – kwiecień 2008


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Biuro projektu "Nowa Rola"
Centrum Aktywizacji Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego


budynek "BUDOPOLU"
III piętro
al. Słowackiego 39
30-018 Kraków

Tel:
(012) 633-83-80

Fax:
(012) 633-83-80


 


1 Za rolnika w Działaniu 2.3 ZPORR uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym ( co najmniej 1 ha użytków rolnych)-zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004- 2006 (Dz.U.Nr 58 z 2006 r., poz. 404).
2 Za domownika rolnika w Działaniu 2.3 ZPORR uważa się pełnoletnią osobę fizyczną bliską rolnikowi, która:
  1. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo bliskim sąsiedztwie. tzn. w gminie, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa;
  2. stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym.
- zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004- 2006 (Dz.U.Nr 58 z 2006 r., poz. 404)
Copyright @ 2006 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2017-06-12, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/140
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 6449

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/32,projekty-efs/140,nowa-rola/
Data wydruku: 2019-11-18 11:58:01