PROJEKT "KOBIETA JUTRA"
URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO, WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (DZIAŁANIE 1.6 W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006)

O PROJEKCIE

BIURO PROJEKTUCentrum Aktywizacji Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

budynek "BUDOPOLU"
III piętro
pokój 42
al. Słowackiego 39
30-018 Kraków

Tel:
(012) 633-83-80

Fax:
(012) 633-83-80


kobietajutra@uppk.pl


 

PROJEKT TEN REALIZOWANY JEST W RAMACH DZIAŁANIA 1.6 SPO RZL "INTEGRACJA I REINTEGRACJA ZAWODOWA KOBIET" WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt "Kobieta Jutra" jest realizowany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego (Lider) w partnerstwie z Urzędem Gminy Mogilany, Urzędem Miasta i Gminy Skawina oraz Tenet Management Sp. z o.o.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU

wrzesień 2005 - marzec 2007

BENEFICJENCI PROJEKTU

240 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu krakowskiego, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego przez okres do 24 miesięcy.
W pierwszej kolejności uczestnictwo w projekcie będzie proponowane następującym grupom kobiet (priorytetowe grupy wsparcia):

 • do 25 roku życia, z wykształceniem co najmniej średnim, bez stażu pracy;
 • do 44 roku życia, nie posiadające kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 • długotrwale bezrobotne (zarejestrowane powyżej 12 miesięcy).

CEL PROJEKTU

Celem wiodącym projektu "Kobieta Jutra" jest udzielenie kompleksowego wsparcia oraz objęcie indywidualną pomocą 240 kobiet bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. Usługi w projekcie mają charakter zintegrowany i uzupełnione są o działania towarzyszące. Poprzez realizację celów operacyjnych projekt promuje ideę równości szans kobiet i mężczyzn, wspiera tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.


DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 • Wsparcie psychologiczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Szkolenia
 • Staż
 • Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
 • Prace interwencyjne
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospdarczej

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

 • Wspieranie mobilności

 

Copyright @ 2006 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2017-06-12, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/141
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 8750

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/32,projekty-efs/141,kobieta-jutra/
Data wydruku: 2021-01-24 04:06:01