INSTRUMENTY RYNKU PRACY


DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

Na podstawie zawartej ze starostą umowy pracodawca lub przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.

Dofinansowanie przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, ale nie ukończył 60 lat, po zakończeniu refundacji pracodawca ma obowiązek utrzymania skierowaną osobę bezrobotną w zatrudnieniu przez 6 miesięcy;
  • 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 60 lat, po zakończeniu refundacji pracodawca ma obowiązek utrzymania skierowaną osobę bezrobotną w zatrudnieniu przez 12 miesięcy;

Wysokość dofinansowania przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

W przypadku niewywiązania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej przez okres w/w lub nieutrzymania zatrudnienia w okresie dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy lub  wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo  przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy po okresie dofinansowania, starosta na zwolnione stanowisko pracy kieruje inną osobę bezrobotną.

Dofinansowanie stanowi wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w stosunku do których został ustalony profil pomocy II.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z dopuszczalnością pomocy de minimis.

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

CENTRUM OBSŁUGI PRACODAWCY

ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,

Tel.: (12) 299 74 68
Tel.: 633 83 80


 

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 60 d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 1482 ze zm.)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-03, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/175
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 15595

Wydruk strony: www.uppk.pl/5,pracodawcy/22,formy-wsparcia/175,dofinansowanie-wynagrodzen-za-zatrudnienie-pracownikow-50+/
Data wydruku: 2021-06-19 05:16:40