BON STAŻOWY


Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do obycia stażu do pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O PRZYZNANIE BONU

Bezrobotny do 30 roku życia

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania. Termin ważności bonu określa Starosta.

WARUNKI I WYSOKOŚĆ

Gwarancja skierowania do odbycia stażu u wskazanego Pracodawcy przez okres
6 miesięcy, o ile Pracodawca zobowiąże się do dalszego zatrudnienia przez okres kolejnych 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę.

Staż odbywa się na zasadach określonych w ustawie, dotyczących ogólnej organizacji staży – na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, zgodnie z określonym programem stażu. Za okres odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

W ramach bonu stażowego mogą zostać sfinansowane:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł (kwota podlega waloryzacji) - wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1 500,00 zł.(kwota podlega waloryzacji).

Premia w ramach bonu stażowego jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

Oddział w Krakowie

ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019

Tel. 12 299-74-50

Tel. 12 299-74-28

e-mail: krkrpow@uppk.pl

Filia w Skawinie

ul. Ogrody 17
Skawina 32-050

Tel. 12 276-70-98

e-mail: filia_skawina@uppk.pl

Filia w Krzeszowicach

ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065

Tel. 12 282-20-50

e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

Filia w Słomnikach

ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090

Tel. 12 388-13-98

e-mail: filia_slomniki@uppk.pl


PODSTAWA PRAWNA

 

art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 ze zm.)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-02, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/194
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 16730

Wydruk strony: www.uppk.pl/4,klienci/13,finansowe-formy-wsparcia/319,podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych/194,bon-stazowy/
Data wydruku: 2021-06-19 04:42:23