TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Polsce, każdy cudzoziemiec, który chce podjąć zatrudnienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, musi uzyskać zezwolenie na pracę. Wyjątek stanowią osoby zwolnione zgodnie z przepisami z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Istnieje 5 rodzajów zezwoleń na pracę cudzoziemców:

  • typu A, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • typu B, gdy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
  • typu C, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym,
  • typu D, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),
  • typu E, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.

Stroną postępowania administracyjnego jest pracodawca, co oznacza, że o wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, nie sam cudzoziemiec.

KONTAKT

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
ul. Przy Rondzie 6, parter, sala paszportowa, stanowisko 17
tel. 12 39 21 579, 12 39 21 837
fax 12 42 23 019

PODSTAWA PRAWN

•    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 ze zm.)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2018-04-14, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/307
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 7477

Wydruk strony: www.uppk.pl/298,cudzoziemcy/307,typy-zezwolen-na-prace/
Data wydruku: 2020-02-22 23:16:38