KRAJOWE POŚREDNICTWO PRACY


USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY

Usługi pośrednictwa pracy świadczone przez powiatowe urzędy są nieodpłatnie, realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności – oznacza to wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równości – oznacza to, że pomoc jest udzielana wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy realizowane jest poprzez:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwanie ofert pracy;
 • upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami poprzez:
 • giełdy pracy - to zorganizowana przez urząd pracy forma bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi spośród osób zarejestrowanych, w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;
 • targi pracy - to zorganizowana przez urząd pracy forma bezpośredniego kontaktu wielu  pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc  pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych  pracodawców, najczęściej organizowane poza siedzibą urzędu;
 • współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.

 

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

Oddział w Krakowie

ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019

Tel. 12 299-74-50

Tel. 12 299-74-28

e-mail: krkrpow@uppk.pl

Filia w Skawinie

ul. Ogrody 17
Skawina 32-050

Tel. 12 276-70-98

e-mail: filia_skawina@uppk.pl

Filia w Krzeszowicach

ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065

Tel. 12 282-20-50

e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

Filia w Słomnikach

ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090

 

Tel. 12 388-13-98

e-mail: filia_slomniki@uppk.pl


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 1482 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy Dz.U. 2014 poz. 667 ze zm.


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-03, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/327
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 4610

Wydruk strony: www.uppk.pl/5,pracodawcy/322,formy-wsparcia/327,posrednictwo-pracy/
Data wydruku: 2021-01-25 08:51:21