KONTAKT DO URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

 

 

NIP: 677-21-33-193
REGON: 357-117-180

 

Infolinia 19524*

 

 

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego prowadzona jest weryfikacja osób zwracających się telefonicznie o udzielenie informacji w związku z czym mogą zostać Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, celem ustalenia tożsamości.

 

 

ODDZIAŁ KRAKÓW

 

ADRES ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019
TELEFON
  • 19524 [infolinia]
  • (12) 299 74 25 [dziennik podawczy]
  • (12) 299 74 95 [sekretariat]
  • 800 121 645 [bezpłatna infolinia z tel. stacjonarnych]
FAX (12) 632 52 15
KONTAKT ELEKTRONICZNY

email: krkrpow[at]uppk[dot]pl
epuap: /UPPK/SkrytkaESP
sekretariat[at]uppk[dot]pl

fomularz kontaktowy

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 - 17:00

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 14:30

 

ORGANIZACJA URZĘDU

Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Dorota Niemiec
Z-ca Dyrektora Urzędu: Małgorzata Liburska
Główny Księgowy: Zofia Szlachta
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej: Marcin Nowak
Kierownik Oddziału w Krakowie: Katarzyna Miłek - Konieczna
Z-ca Kierownik Oddziału w Krakowie: Aneta Szymczak
Kierownik Filii Krzeszowice: Barbara Kamysz
Z-ca Kierownika Filii Krzeszowice: Marta Rudzka
Kierownik Filii Słomniki: Barbara Golanko
Kierownik Filii Skawina: Agnieszka Żmuda
Z-ca Kierownika Filii Skawina: Piotr Satora

 

Inspektor ochrony danych
Imię: Mariusz Nazwisko: Kruczek
Telefon: 122997451 Adres e-mail: iod@uppk.pl

 

FILIA KRZESZOWICE

 

 

ADRES ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065
TELEFON (12) 282 20 51 (dziennik podawczy)
FAX (12) 282 20 52
KONTAKT ELEKTRONICZNY

email: filia_krzeszowice[at]uppk[dot]pl
epuap: /UPPK/SkrytkaESP

fomularz kontaktowy

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 - 17:00

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 14:30

 

 

FILIA SŁOMNIKI

 

 

ADRES ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090
TELEFON (12) 388 23 98 (dziennik podawczy)
FAX (12) 388 13 98
KONTAKT ELEKTRONICZNY

email: filia_slomniki[at]uppk[dot]pl
epuap: /UPPK/SkrytkaESP

fomularz kontaktowy

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 - 17:00

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 14:30

 

 

FILIA SKAWINA

 

 

ADRES ul. Ogrody 17
Skawina 32-050
TELEFON (12) 276 16 93 (dziennik podawczy)
FAX (12) 276 70 98
KONTAKT ELEKTRONICZNY

email: filia_skawina[at]uppk]dot]pl
epuap: /UPPK/SkrytkaESP

fomularz kontaktowy

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 - 17:00

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 14:30

 

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 

 

ADRES ul. Kopernika 13
Skawina 32-050
TELEFON (12) 276 00 73
FAX (12) 276 00 73
KONTAKT ELEKTRONICZNY

email: archiwum[at]uppk[dot]pl
epuap: /UPPK/SkrytkaESP

fomularz kontaktowy

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 - 17:00

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 15:30

07:30 - 14:30

 

LOKALNY OŚRODEK INFORMACYJNO-DORADCZY

W IGOŁOMI-WAWRZEŃCZYCACH

 

UWAGA!!!

Zmiana dni pracy w miesiącu lutym i marcu. Więcej informacji w zakładce aktualności.

ADRES Wawrzeńczyce 160
32-125 Wawrzeńczyce
TELEFON

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Środa

 

09:30 - 15:30

 

 

LOKALNY OŚRODEK INFORMACYJNO-DORADCZY

SKAŁA

 

ADRES Skała, Rynek 29
32-043 Skała
TELEFON

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Czwartek

 

08:00 - 14:00

 

 

INFORMACJA

W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (
ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie Ogólne”) Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje, że:

Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego
jest Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 21,
30-019 Kraków, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu. Dane kontaktowe:
adres e-mail: krkrpow@uppk.pl, telefon 12 299 74 25.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@uppk.pl,
adres do korespondencji: ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków.

Obszar monitorowania: Monitoringiem objęty jest obszar Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 21, oraz obszary Filii Urzędu zlokalizowane przy ul. Kościuszki 64 w Słomnikach, ul. Ogrody 17 w Skawinie,
ul. Kolejowa 1 w Krzeszowicach. Przez obszar monitorowania rozumie się korytarze oraz sale obsługi klienta.

Cel monitorowania: zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia.

Podstawa prawna: Artykułu 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego zgodnie
z art. 4b ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 ze zm.).

Kategorie odbiorców: Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania nagrań z monitoringu: Dane w postaci obrazu
(bez dźwięku) podlegają rejestracji i utrwaleniu na nośniku danych przez okres 30 dni.
Po upływie powyższego terminu nagrania obrazu podlegają usunięciu z wyjątkiem sytuacji,
w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami (w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań).  

Prawa osób objętych monitoringiem: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym wyżej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


* Infolinia płatna. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej.
Uwaga! W niektórych połączeniach z telefonów komórkowych wymagane jest dodanie numeru kierunkowego. Właściwym numerem będzie: 22 19524


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-01-23, autor: Tomasz Rospondek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/6
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 94982

Wydruk strony: www.uppk.pl/6,urzad/
Data wydruku: 2020-02-27 23:52:01