ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM


Zwrot kosztów opieki to forma wsparcia osób bezrobotnych podejmujących aktywność, którzy są w trudnej sytuacji na rynku pracy w związku z wychowywaniem małego dziecka lub opieką nad osobą zależną.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

Osoby bezrobotne, które posiadają co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, jeżeli podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bądź zostaną skierowane na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie mogą starać się o refundację poniesionych kosztów opieki.

WARUNKI I WYSOKOŚĆ

Starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Okres refundacji wynosi:

  • do 6 miesięcy – w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • na okres odbywania konkretnej formy – w przypadku odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

 
Na powyższych zasadach może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną, przez którą rozumie się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
 

 

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA TEL.

Centrum Obsługi Klientów

Tel.: (12) 299 74 73

PODSTAWA PRAWNA

 art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 ze zmianami i 1149 )
 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-02, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/83
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 10631

Wydruk strony: www.uppk.pl/4,klienci/13,finansowe-formy-wsparcia/321,pozostale/83,zwrot-kosztow-opieki-nad-dzieckiem/
Data wydruku: 2021-01-24 04:09:39