ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOM ZWALNIANYM Z PRACY


PONIŻEJ 2 HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH

Osoby, które posiadają nieruchomość rolną, nieprzekraczającą dwóch hektarów przeliczeniowych, mogą zarejestrować się w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej, mogą korzystać ze wszystkich dostępnych form wsparcia.

POWYŻEJ 2 HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH

Osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe lub podlega ubezpieczeniom w KRUS jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie rolnym, nie może zarejestrować się w urzędzie jako bezrobotny. Może jednak zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy.

Jeśli osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, a stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i osoba nie nabędzie prawa do zasiłku, przysługuje jej:

  • pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników, w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego,
  • stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, jeśli osoba odbywa szkolenie, na które została skierowana przez starostę,
  • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

Ponadto starosta może:

  • sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym,
  • przyznać jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Środki te stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Aby ubiegać się o świadczenia, należy spełniać dwa podstawowe warunki:

  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków należy pozostawać w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągać wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

PODSTAWA PRAWNA

art. 62 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 ze zm.)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-06-24, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/89
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 15447

Wydruk strony: www.uppk.pl/4,klienci/89,swiadczenia-przyslugujace-rolnikom-zwalnianym-z-pracy/
Data wydruku: 2020-09-26 16:12:13